รับอบรมดับเพลิง อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและขั้นสูง
ถูกต้องตามกฎหมาย

รับจัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

อบรมดับเพลิงขั้นต้น และอบรมดับเพลิงขั้นสูง

ซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏหมายกำหนด ให้กับ บริษัท ห้าง ร้าน นิติบุคคล อาคารชุด อาคารสูง อาคารใหญ่ ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยทีมงานวิทยากรคุณภาพ บรรยายสนุก ครอบคลุมทุกเนื้อหาวิชา ราคาตามตกลง

รับจัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม 1 วัน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ( ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )

หัวข้อการอบรมดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย ( ภาคทฤษฏี )

 • ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของไฟ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ
 • วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หัวข้อการอบรมดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย ( ภาคปฏิบัติ )

 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำอัดแรงดัน
 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแลลผงเคมีแห้ง
 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบ Co 2
 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟม
 • การใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีด (กรณีที่บริษัทมีระบบดับเพลิงในอาคาร)
 • ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน แก๊ส และฝึกดับเพลิงที่ไหม้น้ำมันพืชในกะทะ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
 • การอพยพหนีไฟ

กฎหมายด้านความปลอดภัย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF

 • สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย (เบา ปานกลาง และร้ายแรง)
 • การแบ่งประเภทของไฟ ตามกฎหมาย
 • การจัดระเบียบสถานประกอบกิจการ ด้านการป้องกันอัคคีภัย
 • ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
 • การดับเพลิง
 • การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน
 • วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด
 • การกำจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย
 • การป้องกันอัตรายจากฟ้าผ่า
 • การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย และการรายงาน
 • การจัดเตรียมปริมาณน้ำสำรองต่อพื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิง
 • การติดตั้งเครื่องดับเพลิง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/032/12.PDF

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/032/11.PDF

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
http://www.labour.go.th/th%20/doc/law/declaration_extinguish_fire.pdf

 • หน่วยงานที่สามารถจดทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
 • วิทยาการ
 • การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
 • การซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ

สำหรับหน่วยงานฝึกอบรม

กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมพยพหนีไฟ

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
*** ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง และการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเหนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
*** ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

 • การฝึกดับเพลิงประเภท A
 • การฝึกดับเพลิงประเภท B
 • การฝึกดับเพลิงประเภท C
 • การฝึกใช้สายดับเพลิง

*** การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

-ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งกำหนดการฝึกซ้อม รายชื่อวิทยากร และผู้ดูแลการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ
-ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ภายหลัง ๓๐ วัน หลังการอบรมแล้วเสร็จ